СТРУЧЕН ШТАБ

МЕНАЏМЕНТ

Тони Мегленски

Шеф на стручен штаб

Сребре Стефаноски

Помошен тренер

Дејан Кебакоски

Тренер на голмани